Barevné modely

Míchání barev

Aditivní míchání barev

Aditivní míchání barev je takový způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky barev sčítají. Můžeme si ho představit jako míchání světel reflektorů, které svítí na jedno místo. Obvykle se aditivní míchání barev demonstruje pomocí barvy červené, zelené a modré.

Tam, kde se překrývají dvě ze základních barev, vzniká barva doplňková ke třetí barvě. Tam kde se překrývají všechny tři základní barvy, vzniká barva bílá. Dále platí, že aditivním smícháním barvy a barvy k ní doplňkové, dostaneme barvu bílou.

Subtraktivní míchání barev

Při subtraktivním míchání barev se barevné složky odčítají. Představujeme si ho jako překrývání barevných fólií. Pro subtraktivní míchání barev se používají barvy doplňkové k základním barvám aditivního míchání, tj. barvy azurová, purpurová a žlutá.

Tam, kde se překrývají dvě ze základních barev subtraktivního míchání, vzniká barva doplňková ke třetí barvě. Tam kde se překrývají všechny tři základní barvy, není barva žádná, což vnímáme jako černou. Dále platí, že subtraktivním smícháním barvy a barvy k ní doplňkové, dostaneme barvu černou.

RGB model

aditivní model (sčítání)

RGB model je tvořen třemi záklaními barvami – červená, modrá zelená (red, green, blue). Spolu s barvami k nim doplňkovými – azurová, purpurová, žlutá (cyan, magenta, yellow) –  lze model znázornit na krychli, v jejíž šesti vrcholech jsou základní a doplňkové barvy. Zbývající dva vrcholy krychle mají barvu bílou a černou.

 

Co vyplývá z modelu:

 • základní barvy (RGB) leží na osách souřadného systému
 • v počátku souřadného systému je barva černá
 • v protilehlém vrcholu k černé je barva bílá
 • barva a její barva doplňková jsou v protilehlých vrcholech krychle
 • směrem k černému vrcholu klesá jas barev
 • směrem k bílému vrcholu klesá nasycení barev

Kódování barev

Barvy v RGB modelu se kódují pomocí tří hexadecimálních čísel, každá v rozsahu 0-FF (0-255). Někdy se RGB kódy udávají v dekadické soustavě. Každé číslo představuje podíl barevné složky ve výsledné barvě, v pořadí red, green, blue.

 barvahexadecimální kóddekadický kód
 červená FF0000255, 0, 0
 zelená 00FF00 0, 255, 0
 modrá 0000FF 0, 0, 255
 azurová 00FFFF 0, 255, 255
 purpurová FF00FF 255, 0, 255
 žlutá FFFF00 255, 255, 0
 bílá FFFFFF 255, 255, 255
 černá 000000 0, 0, 0
světle modrá (např.) 9999FF153, 153,  255
světle žlutá (např.) FFFF99255, 255, 153
 šedá (např.)50505080, 80, 80

 

Použití RGB modelu

 • monitory
 • kódování barev pro webové stránky

 


CMY model

subtraktivní model (odčítání)

CMY model je tvořen třemi záklaními barvami – azurová, purpurová, žlutá (cyan, magenta, yellow). Používá se pro barevný tisk (překrývání pigmentů). Pro lepší zobrazení černé se tento model doplňuje ještě o černou barvu, vzniká tak model CMYK.


Model HSV (HSB)

RGB model je vhodný pro míchání barev. HSV model více odráží vnímámí barev člověkem. Definuje totiž její odstín, nasycení a jas.

 • odstín (hue) – popisuje čistou nasycenou barvu
 • sytost (saturation) – popisuje, jak moc je v barvě přimícháno bílého světla, zmenšujeme-li nasycení barvy, dostaneme až barvu bílou
 • jas (brightness) – popisuje absenci světla, tj. jak moc je barva tmavá. Zmenšujeme-li jas, dostaneme barvu černou
  Někdy se místo brighrness používá value.


Znázornění modelu HSV pomocí kužele:

Co vyplývá z modelu:

 • čisté (nasycené) barvy najdeme na obvodu podstavy kužele
 • směrem k vrcholu klesá jas barev
 • směrem ke středu podstavy klesá nasycení barev
 • barvy jednoho barevného odstínu najdeme v trojúhelníku, jehož vrcholy jsou střed podstavy, vrchol a bodu na obvodu podstavy

 


CIE

Tento barevný model zohledňuje vnímání barev lidským okem. Model CIE charakterizuje barvu pomocí svítivosti a dvou barevných souřadnic, které specifikují bod na chromatickém diagramu. Tento model dovoluje přesněji charakterizovat barvy, protože vychází ze světelné energie, kterou vysílá barevný předmět jako světelný zdroj, a z působení této světelné energie na oko.

Lidské oko má provnímání barev tři druhy čípků. Ty jsou citlivé na červenou, zelenou a modrou barvu. „Červené čípky“ (64 %) a „zelené čípky“ (32 %) se nacházejí v blízkosti žluté skvrny. „Modré čípky“ (4 %) jsou od žluté skvrny více vzdáleny a jsou nejcitlivější.

CIE model se zobrazuje na 2D grafu. Na obvodu CIE diagramu jsou nasycené barvy, charakterizované svou vlnovou délkou. Uprostřed leží achormatický bod. Barvy, které leží uvnitř diagramu jsou méně nasycené, než barvy na okraji. Barva doplňková k dané barvě leží na spojnici barvy a achromatického bodu, za tímto achromatickým bo­dem.

 

Pomocí CIE diagramu se obvykle znázorňuje gamut zobrazovacího zařízení, tj. barevený prostor, který umí toto zařízení zobrazit.

Gamut tiskárny PH:

 

Poznámka:

Svítivost je fyzikální veličina, která charakterizuje množství energie, které vyzáří světelný zdroj (barevné těleso) do daného směru, s ohledem na vnímání člověkem.