9. Příklady k procvičení

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_19
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/9-priklady-k-procviceni/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro procvičení získaných znalostí z programování na příkladech
Klíčová slovaalgoritmus, příklady, programování
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti si procvičí získané znalosti na příkladech.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-22]. Dostupné z:

http://pascal.webz.cz/kurs/index.html

dum

Řešte tyto příklady:

Podmíněný příkaz, větvení:

 1.  Na vstupu jsou dána dvě čísla.  Sestavte program, který zjistí, které číslo je větší a o kolik.
 2.  Na vstupu jsou zadány velikosti drah v km a časů v h dvou automobilů. Sestavte program, který spočítá jejich průměrnou rychlost a zjistí, které auto je rychlejší a o kolik.
 3. Na vstupu je zadané číslo. Sestavte program, který zjistí, zda je číslo kladné, záporné nebo nula a vypíše o tom zprávu.
 4. Zjistěte, zda zadané číslo a patří nebo nepatří do intervalu <0,100>.
 5. Napište program, který zjistí, zda dvě celá čísla zadaná na vstupu splňují
  nerovnost 4x + 3 < 5y – 2.
 6. Napiš program, který po zadání známky vypíše známku ve formě textu (např. 2 – chvalitebně).
 7. Napište program, který ze zadané hodnoty průměru vypočítá objem kulového zásobníku na vodu. Výslednou hodnotu nechte vypsat na obrazovku jak v metrech krychlových, tak v litrech. Dále předpokládejme, že tento zásobník je umístěn v pouštní základně, kterou obývá n osadníků, kde n je proměná, jejíž hodnotu budeme zadávat. Program rovněž vypíše, na kolik dní vystačí voda v zásobníku při spotřebě 10 litrů na osobu a den, kde spotreba bude konstanta.
  Poznámka: k výpočtu objemu budete potřebovat „pi“. Použijte tedy buď vlastní konstantu, nebo použijte funkci Pi.
 8. Napište program, který ze zadané ujeté vzdálenosti vypočte platbu taxikáři, jestliže má stanoveny následující sazby:
  0 – 19km25 Kč/km
  20 – 39km23 Kč/km
  40 – 59km20 Kč/km
  60km a více17 Kč/km

  Zadaná vzdálenost může být desetinné číslo (převeďte pomocí funkce trunc(proměnná)), ale ošetřte zadání záporné vzdálenosti.Poznámka: Sazba se mění až po ujetí daného počtu km (20, 40, 60 km) tzn. zákazník, který ujel 39,9 km má stanovenou sazbu 23 Kč/km atd.

 9. Naprogramujte kalkulačku. Pro dvě vstupní hodnoty a danou operaci (+ – * /) vytiskněte výsledek. (případně celou rovnici) Pozor na dělení nulou!
  Příklady: vstup: 3 5 + výstup: 3+5=8, vstup: 10 0 / výstup: nulou nelze dělit
 10. Na vstupu jsou zadány koeficienty kvadratické rovnice a, b, c. Sestavte program, který spočítá kořeny této rovnice.

Příkazy cyklu:

 1. Sestavte program, který po zadání počtu hvězdiček nakreslí příslušný počet hvězdiček vedle sebe a pod sebe.
 2. Sestavte program, který vypíše znaky abecedy.
 3. Sestavte program pro nalezení největšího a nejmenšího čísla ze zadaného počtu celých čísel pomocí cyklu for.
 4. Sestavte program pro nalezení největšího čísla ze zadaného počtu celých čísel pomocí cyklu while.
 5.  Sestavte program pro nalezení nejmenšího čísla ze zadaného počtu celých čísel pomocí cyklu repeat.
 6. Sestavte program pro výpočet zadané přirozené mocniny zadaného přirozeného čísla pomocí cyklu repeat. Např. 3 5 = 243. Jedničku opakovaně násobíme trojkou, skonči až to bude 5 krát.
 7.  Postupně jsou zadávány hmotnosti ulovených ryb v gramech. Zadáním nulové váhy se ukončí zadávání. Vytiskněte celkový úlovek.
 8. Postupně jsou zadávány váhy žáků jedné třídy. Zadávání se ukončí zapsáním nulové váhy. Vypočtěte a vytiskněte průměrnou váhu žáka.
 9. Postupně budou zadávána čísla. Zadávání bude ukončeno zadáním čísla 0. Vypočítejte a vytiskněte součet všech zadaných čísel a jejich průměr.
 10.  Ve škole je 10 tříd. Známe počty žáků v jednotlivých třídách. Vypočítejte počet žáků školy a  průměrný počet žáků v jedné třídě.
 11.  Je dáno kladné, celé číslo N. Určete, zda N je prvočíslo.
 12.  Je dána posloupnost 15 čísel. Spočítejte, kolik z nich je kladných, kolik záporných a kolik nulových.
 13. Je dána posloupnost 20 celých čísel. Zjistěte průměrnou hodnotu těch čísel, která jsou kladná, menší než sto a zároveň sudá.
 14. Najdi největšího společného dělitele dvou přirozených čísel pomocí Eukleidova algoritmu:
  Mějme dána dvě přirozená čísla, uložená v proměnných u a v (u>v).
  Dokud v není nulové, opakuj:
   Do r ulož zbytek po dělení čísla u číslem v
   Do u ulož v
   Do v ulož r
  Konec algoritmu, v u je uložen největší společný dělitel původních čísel.
 15. Napište program, který vypočítá ciferný součet zadaného celého (kladného i záporného) čísla a vypíše jej. Použijte k tomu cyklus while.
 16. Napište program, který na obrazovce vytvoří čtverec ze znaků „*“ o uživatelem zadané velikosti strany (počtet dílků). Na obrazovku se však vejde jen 25 řádků, a tak omezte zadání velikosti strany na menší počet např. na 20.
 17. Spočítejte počet studentů na škole. Počty se zadávají po jednotlivých třídách. Na konci zadávající stiskne 0.
 18. Spočítejte průměrnou známku studentů. Učitel do programu zadává známky a program spočítá průměr ze všech zadaných známek. Při ukončení zadávání stiskne učitel 0.

 

 

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*