Operační systém – složky, soubory

Operační systém Windows

Po kliknutí pravým tlačítkem na lib. objekt se objeví místní nabídka – menu, které obsahuje nejčastěji prováděné operace s daným objektem

Na spodní části plochy je Hlavní panel, ten obsahuje tlačítko Start, pomocí kterého se spouští programy, v místní nabídce pro Hlavní panel lze nastavit Vlastnosti hlavního panelu: zda bude vždy nade všemi okny na obrazovce, zda se bude automaticky schovávat (nezabírá místo na obrazovce).

Menu Start, spuštění programů
 • Menu Start lze vyvolat stiskem Ctrl+ESC nebo spec. tlačítkem klávesnice (mezi Alt a Ctrl) nebo kliknutím na tlačítko Start na Hlavním panelu
 • Program může být reprezentován i ikonou (obrázkem) umístěnou na pracovní ploše, program pak spustíme dvojklikem na jeho ikonu

Windows umožňují současný běh několika programů najednou – tzv. multitasking (tzn. mohu pracovat s několika programy najednou bez toho, že bych při přechodu z jednoho programu do druhého musel předcházející program ukončit).

Práce s okny
 • Každý program má svoje vlastní okno
 • Zavření okna (= ukončení práce s daným programem) – Alt+F4 nebo kliknutí na ikonu  v titulkovém pruhu. Nebo z menu programu (typicky menu Soubor, položka Konec, anglicky File(System)/Exit).
 • V Hlavním panelu se zobrazují tlačítka, která odpovídají jednotlivým spuštěným programům, tlačítko aktivního okna je stisknuté, stiskem příslušného tlačítka se přepneme do daného okna
 • V místní nabídce hlavního panelu lze okna spuštěných neminimalizovaných  programů přeuspořádat, všechna je minimalizovat apod.
 • Mezi spuštěnými programy se přepíná pomocí Alt+TAB nebo pomocí Hlavního panelu nebo pomocí Správce úloh (vyvolá se z místní nabídky Hlavního panelu, položka Správce úloh)

POZOR:

Není vhodné spouštět jeden program vícekrát (bezdůvodně) – pokud už běží, pak se do něj přepněte, ale nespouštějte ho znovu – zabírá to systémové prostředky (paměť …)

Nápověda
 • Nápověda k aktivnímu oknu – F1

Adresářová struktura

Uspořádání dat v počítači

Soubory

 

Soubor  (file)     – nejmenší pojmenovaný celek informací (dat)

 • identifikace souboru je dána jménem a příponou
 • způsob rozložení dat souboru na disku je určen souborovým systémem

– veškerá data v počítači uložena v souborech

– skládá se z jedniček a nul, při otevření určí operační systém, jak je interpretovat (např. jako text, obrázek)

 

Název – povinná identifikace souboru

– pravidla pro jeho tvoření závisí na operačním systému

– MS-DOS     – 1 až 8 písmen, povinná 3-písmenná přípona oddělaná tečkou

– nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky), mezeru

a zvláštní znaky (/\:.<>? a jiné)

– Windows, Linux

– dlouhá jména, až 255 písmen, nepovinná přípona libovolné

délky (omezena pouze celkovou délkou názvu)

– může obsahovat diakritiku, mezery, zvláštní znaky

– doporučují se krátké názvy (pro přehlednost), bez diakritiky, mezer

a zvláštních znaků (pro přenositelnost na všechny operační systémy)

– jednoznačný v rámci nadřazeného adresáře (v jednom adresáří nemohou

existovat 2 soubory se stejným názvem i příponou)

– přejmenování      – označit soubor, stisknout F2

– označit soubor, kontextové menu, Přejmenovat

 

Vlastnosti  – velikost (v bytech, kilobytech…)

– typ (určen příponou, podle něj je vybrána ikona)

– umístění (úplná cesta k souboru)

– datum a čas vzniku, poslední úpravy

– atributy  – a (archivovat), r (pouze pro čtení, read-only),

h (skrytý – hidden), s (systémový)

– u víceuživatelských operačních systémů (Windows XP)

– vlastník (obvykle autor souboru)

– přístupová práva (kdo a jak může manipulovat se souborem)

– zobrazení vlastností – označit soubor, kontextové menu, Vlastnosti

 

Přípona            – koncovka, extenze

– oddělena tečkou, obvykle 3 písmena

– říká operačnímu systému, jak interpretovat data v souboru

– lze ji změnit, ale tím operační systém přichází o informaci o typu souboru

– zobrazení přípony – Průzkumník, Nástroje, Možnosti složky, Skrýt příponu…

– druhy      – předepsané systémem

spustitelné soubory

exe, com

dávkové soubory

bat

systémové soubory a nastavení

sys, dat, reg, ini a jiné

nemazat !

přidávané aplikacemi

– textové dokumenty

doc, wpd, txt, rtf, pdf, ps a jiné

– tabulky

xls a jiné

– obrázky

jpg, jpeg, gif, png, bmp, tif a jiné

– video

mpeg, avi a jiné

– zvuk

mp3, wav a jiné

– webové dokumenty

htm, html, asp, php

– komprimace a archivy

zip, rar, arj a jiné

– netypické, přidávané programátory

Typy souborů

– spustitelný program – obsahuje programové instrukce pro počítač

– data – obsahuje zobrazitelný text, obraz, zvuk

– zástupce – obsahuje informaci o tom, jaký soubor nebo složku zastupuje (*.lnk)

 

Složka (folder) = adresář (directory)

– obsahuje další složky, soubory

– může být prázdná

Stromová struktura

– připomíná strom vzhůru nohama

– začíná kořenovým adresářem (root)

– hierarchické uspořádání složek a souborů

– vnořování složek do libovolné hloubky

Aktuální adresář    – adresář, v němž se pohybujeme

Cesta (path) – popisuje, jak se lze ve stromu dostat k danému souboru

– absolutní, úplná (full path)    – vychází od kořene

– např. C:\Windows\System\Soubor1

– jednoznačná (v počítači nemohou  existovat 2 soubory se stejnou absolutní cestou

relativní (relative path)       – vychází z aktuálního adresáře

– např. System\Soubor1, jsme-li  v C:\Windows

Windows      – více stromů v jednom počítači vedle sebe

– kořeny označeny písmeny, odpovídají diskům

– např. C: (první pevný disk), A: (disketa)

– adresáře v cestě odděleny pomocí \

Unix         – jediný strom v jedom počítači

– kořen označen /

– všechny disky připojeny ve stromu jako adresáře

– např. /mnt/floppy (disketa)

– adresáře v cestě odděleny pomocí /

Souborový systém  – způsob, jak se v počítači pojmenovávají, ukládají a organizují

soubory na vnějších pamětech

– různý pro různé operační systémy

disketa           – FAT12

nejstarší Windows – FAT16

Windows 95 a výše – FAT32

Windows XP        – NTFS

Linux                    – Ext2, Ext3

– rozdíly    – maximální délka souboru

– způsob tvoření názvu souboru

– citlivost na velká, malá písmena (case sensitivity)

– aj.

– kompatibilita (slučitelnost)

– Windows umí zacházet se všemi souborovými systémy

nižších verzí Windows

– Unix obvykle umí zacházet se všemi běžnými systémy

Parametry souborového systému
Souborový systémmax. soubormax. početmax. oddílrokpoužití
FAT 1232 MB212=407732 MB1977MS DOS – FDD
FAT 162 GB216=655172 GB1988MS DOS – HDD
FAT 324 GB228=2682352372 TB1996WIN 95 OSR2
NTFS16 TB232=4294967296256 TB1993WIN NT
ext216 GB?2 TB1993LINUX

Souborový manažer – program zjednodušující práci s adresářovou strukturou

– Windows    – běžná okna otevřená dvojkliknutím na složku

– Průzkumník Windows, vestavěný již při instalaci

– jiné, např. Total Commander, Free Commander

– MS-DOS     – Norton Commander

– Linux             – Midnight Commander aj.

 

Průzkumník Windows (Windows Explorer)

 

spuštění     – kontextové menu kterékoli složky (např. Tento počítač), Prozkoumat

– nabídka Start, (Všechny) Programy, Příslušenství, Průzkumník

součásti     – panel nástrojů    – ikony pro jednodušší ovládání

– adresa            – zobrazení cesty ke složce

– levé okno (Panel aplikace explorer)

– zobrazení adresářové struktury až k aktuální složce

– pravé okno (Obsah)       – obsah aktuální složky

ovládání     – kliknutím na složku v levém okně ji zvolíme za aktuální

– uzavřené složky rozbalíme dvojkliknutím nebo kliknutím na + před nimi

– otevřené složky sbalíme dvojkliknutím nebo kliknutím na – před nimi

nastavení    – ikony na panelu nástrojů

– menu Zobrazit     – Panel aplikace Explorer

– Seřadit ikony

– Podrobnosti

– Stavový řádek

– Panel nástrojů

– menu Nástroje, Možnosti složky

– karta Zobrazení

Zobrazit skryté soubory a složky

Skrýt příponu souborů známých typů

Skrýt chráněné soubory operačního systému

Zobrazovat komprimované a šifrované soubory jinou barvou

možnost použít nastavení pro všechny složky

– karta Typy souborů

asociace typů souborů

 

Označování objektů (soubor, složka, zástupce)
 • Označení jednoho souboru: kliknu na něj nebo šipkami
 • Označování více souborů: Ctrl+LB přidá soubor k označeným, Shift+LB označí všechny soubory mezi posledním a nově označeným nebo tažením, označí se všechny soubory, do kterých zasahuje označovací obdélník
Zakládání složek

Nová složka se vždy zakládá v aktuálním adresáři, a to buď z menu Soubor/Nový objekt/Složka nebo z místní nabídky v pravé části okna

Kopie, přesun složek, souborů, zástupců

 Metoda Drag and Drop (Táhni a Pusť): soubory/složky (obecně objekty) označím, uchopím levým tlačítkem myši a přetáhnu do složky, kam je chci přesunout.

 • Přetahuji-li soubory v rámci jedné jednotky, pak se standardně provede přesun, chci-li kopii, musím držet Ctrl – (objeví se ikonka +); chci-li zástupce, musím držet současně Ctrl+Shift – (objeví se ikonka zástupce)
 • Přetahuji-li soubory  mezi různými jednotkami, pak se standardně provede kopie, chci-li přesun, musím držet Shift

Pomocí schránky- clipboard (místo, kam lze dočasně umísťovat různé informace)

 • Označím soubory/složky(informace) a z místní nabídky na pravém tl. myši zvolím Vyjmout (pro přesun Ctrl+X) nebo Kopírovat (pro kopii Ctrl+C), přemístím se do složky, kam chci soubory přesunout/zkopírovat a z místní nabídky zvolím Vložit(vyndat Ctrl+V)
 • Vyjmuté soubory budou přesunuty až někde v jiné složce dám Vložit (vyndat Ctrl+V)
Mazání složek, souborů, koš

Označit složky, soubory a Del nebo přetáhnout do koš

Vyhledávání souborů na disku
 • Buď na tlačítku Start/Najít/Soubory či složky nebo v Průzkumníkovi menu Nástroje/Najít/Soubory či složky případně F3 (win7 – Uspořádat – Možnosti složky a hledání – karta hledání)
 • Na kartě Název se specifikuje Název souboru (i s možností zástupných znaků * a ?), kde hledat (složka) a zda prohledávat i její podsložky
 • Na kartě Poslední změna se specifikuje kdy byl daný soubor vytvořen nebo změněn
 • Na kartě Upřesnit je možno nastavit, že se budou hledat soubory, které v sobě obsahují zadaný text nebo soubory dané velikosti
 • Po vyhledání se soubory splňující zadané podmínky vypíší v dolní části okna, zde se pracuje stejně jako v Průzkumníkovi (možno soubory kopírovat, mazat …)
Komunikace mezi aplikacemi

Data lze mezi aplikacemi přenášet pomocí tvz. schránky (clipboard). Schránka je místo, kam lze umístit libovolný objekt z jedné aplikace (např. obrázek z Malování) a poté ho vložit do aplikace jiné (např. text. editor WordPad)

 • Objekt, který chci umístit do schránky, musím nejprve označit (např. jako blok …)
 • Označený objekt zkopíruji (tj. zůstane v aplikaci) do schránky stiskem Ctrl+C nebo menu Úpravy/Kopírovat
 • Označený objekt vyjmu (tj. z aplikace se objekt smaže) do schránky stiskem Ctrl+X nebo menu Úpravy/Vyjmout
 • Obsah schránky (co tam právě je) si lze prohlédnout pomocí aplikace Prohlížeč schránky
 • Objekt ze schránky vložím do aplikace na místo, kde je kurzor, stiskem Ctrl+V nebo z  menu Úpravy/Vložit
 • Po dvojkliku na objekt vložený ze schránky se otevře aplikace, ve které byl tento objekt vytvořen, a lze ho změnit
Komprimace a dekomprimace
Komprimace

je proces, při kterém jsou data (soubory i celé adresáře) převedena (tzv. zkomprimována) do jednoho souboru zabírajícího obvykle méně místa (proto se tomu někdy říká zabalení, zapackování, zazipování)

Dekomprimace

je proces opačný – zkomprimovaná (zabalená) data se převedou (rozbalí) zpět do původního tvaru

mezi nejpoužívanější programy pro Off line komprimaci patří WinZipARJRAR, ….- jsou součástí např. Total Commanderu nebo Free Commanderu